طلبه امروزی

طلبه امروزی

بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی پیشرفت اسلامی

 

بیانات در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع   عدالت

 

 

بیانات در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع  زن و خانواده

  

      

بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی